element_logo_bruininginterieur

ALGEMENE VOORWAARDEN BRUINING INTERIEUR

Artikel 1  Geldigheid van deze voorwaarden.
11      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Bruining Interieur, gevestigd te Amsterdam.
12      Bijzondere van de voorwaarden van Bruining Interieur afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
13      De werkzaamheden worden of wel in daggeldwerk (regiewerk) of wel in aangenomen werk uitgevoerd.

Artikel 2  Aangenomen werk.
21      Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdige ingediende volledige omschrijving, eventueel met tekening(en). Kleine maatafwijkingen mogen geen belemmering zijn voor betaling.
22      Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekening(en) en bepalingen van de overeenkomst, met eventueel het onder lid 1 van dit artikel vermelde in acht genomen.
23      Tenzij anders is overeengekomen is Bruining Interieur gehouden zijn aanbiedingen gedurende 30 dagen gestand te doen.

Artikel 3  Aanbiedingen / offertes.
31      Alle overige aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
32      Mondelinge aanbiedingen door Bruining Interieur of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem zijn bevestigd.
33      Bruining Interieur behoudt zich het recht voor tot kleine wijzigingen in de constructie, voor zover hierdoor geen wezenlijke verandering is het werk wordt gebracht.

Artikel 4  Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Bruining Interieur binden de laatste niet, voor zover ze door Bruining Interieur niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5  Overeenkomst.
51      De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Bruining Interieur door zijn bevestiging.
52      Elke met Bruining Interieur aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Bruining Interieur van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Bruining Interieur zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Bruining Interieur zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.
53      Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Bruining Interieur bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Bruining Interieur niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

Artikel 6  Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
61      Bruining Interieur aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
62      Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Bruining Interieur onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
63      Algemene voorwaarden worden slechts door Bruining Interieur aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 7  Intellectuele eigendomsrechten.
71      Op alle door Bruining Interieur verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bruining Interieur.
72      De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Bruining Interieur en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
73      Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van Bruining Interieur om aansprak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 8  Verplichtingen van Bruining Interieur.
81      Bruining Interieur is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.
82      Bruining Interieur aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.
83      Indien tijdens de uitvoering blijkt dat het werk -door een niet aan Bruining Interieur te wijten oorzaak- slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, is Bruining Interieur gehouden de noodzakelijke geachte wijzigingen in de uitvoering terstond ter kennis van de opdrachtgever te brengen en na overleg met deze uit te voeren.

Artikel 9  Verplichtingen van de opdrachtgever.
91      De opdrachtgever zorgt ervoor dat Bruining Interieur tijdig kan beschikken;
a. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), zonodig in overleg met Bruining Interieur.
b. Over het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd.
c. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.
d. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.
e. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen in muren enzovoort.
f. Over veiligheidsmensen bij werkzaamheden langs wegen.
92      De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas, elektriciteit, opslagruimte voor materialen e.d. ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.
93      Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
94      Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Bruining Interieur voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
95      Tenzij schriftelijk is overeengekomen is de opdrachtgever, of straffe van vergoeding van schade en kosten, verplicht te zorgen voor; dat indien takel, lift of ander transportmiddelen gebruikt moeten worden, deze met bediening voor rekening er risico van de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. De te gebruiken instrumenten dienen te voldoen aan de op het moment van gebruik gelden overheidsvoorschriften. Schade daarbij ontstaan in voor rekening van de opdrachtgever, tenzij schuld van Bruining Interieur vast komt te staan.

Artikel 10  Extra onvoorziene kosten.
Indien bij sloop- of andere werkzaamheden asbest of andere gezondheidsbedreigende stoffen aanwezig zijn of vrij kunnen komen valt het verwijderen daarvan niet binnen de prijsopgave van Bruining Interieur, tenzij de opdrachtgever van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat deze stoffen aanwezig zijn, waarbij dan tevens vermeld moet zijn de hoeveelheden en de locaties van de betreffende stoffen.

Artikel 11  Uitbesteding werk aan derden.
Opdrachtgever machtigt Bruining Interieur om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 12  Aanbetaling.
Bruining Interieur is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 35% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Bruining Interieur de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 13  Prijzen.
131    Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen.
132    Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend.
133    Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

Artikel 14  Materialen.
141    Alle te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.
142    Bruining Interieur stelt de opdrachtgever in de gelegenheid de materialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. Bruining Interieur is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.
143    De opdrachtgever is bevoegd de materialen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komt voor diens rekening, behalve ingeval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van Bruining Interieur komen. Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen worden geacht te zijn goedgekeurd.
144    De uit het werk komende materialen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat deze ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere materialen zullen door Bruining Interieur tenzij anders overeengekomen worden afgevoerd, en kunnen desgewenst aan Bruining Interieur toevallen, eventueel onder gehoudenheid van een billijke verrekening
145    Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Bruining Interieur doorgeleverde materialen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 15  Wijziging van de opdracht.
151    Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
152    Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Bruining Interieur ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
153    Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Bruining Interieur buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 16  Meer en minderwerk.
161    Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
162    De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van Bruining Interieur op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.
163    Door Bruining Interieur te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 17  Annuleren.
171    Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Bruining Interieur reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Bruining Interieur gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Bruining Interieur als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Bruining Interieur te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
172    Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Bruining Interieur zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.
173    Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij alsdan tussen opdrachtgever en Bruining Interieur schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 18  Opleveringstermijnen.
181    De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient de opdrachtgever Bruining Interieur schriftelijk in gebreke te stellen.
182    De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor Bruining Interieur geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen.
183    De opgegeven termijnen vangen aan na ontvangst van de eventueel overeengekomen vooruitbetalingen en alle door de opdrachtgever of andere partijen te verstrekken vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen, en/of toewijzingen, informatie, documenten, eventuele materialen en dergelijke en dat de plaats waar het werk dient te worden uitgevoerd, naar het oordeel van Bruining Interieur zodanig is dat met de uitvoering van het werk kan worden begonnen
184    Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 19  Oplevering.
191    Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Bruining Interieur dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld, dan wel na verloop van 8 dagen nadat Bruining Interieur schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en / of uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.
192    Kleine gebreken zullen door Bruining Interieur zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de opdrachtgever opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, is Bruining Interieur slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die hem binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de oorzaak aan Bruining Interieur valt toe te rekenen
193    Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Bruining Interieur niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel “Overmacht” genoemd.

Artikel 20  Garantie.
201    Na de eerste oplevering van het werk geldt een garantietermijn van drie maanden.
202    Voor fabricagefouten, welke naar hun aard na langere tijd pas kunnen worden ontdekt, geldt een garantietermijn van 1 jaar na de eerste oplevering.
20-3   Indien een gedeeltelijke oplevering plaatsvindt, beginnen de garantietermijnen te lopen bij de oplevering van deze gedeelten.
204    De garantieplicht vervalt ten aanzien van die onderdelen van het werk waaraan gebreken kleven, indien hieraan reparaties of andere werkzaamheden zonder schriftelijke toestemming van Bruining Interieur of anderen in diens opdracht zijn verricht.
205    Geen garantie zal gelden voor door de opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen of door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk, tenzij verricht met uitdrukkelijke goedkeuring van Bruining Interieur.
206    Herstelling of verandering, welk met het vorige lid van dit artikel verband houden, worden door Bruining Interieur niet, dan wel uitsluitend voor rekening van de opdrachtgever uitgevoerd, tenzij Bruining Interieur zijn goedkeuring had gegeven overeenkomstig het in het vorige lid van dit artikel bepaalde.
207    Garantie geldt alleen bij gebruik, waartoe het werk volgens de opdracht is bestemd; Indien omtrent de gebruiksbesteding niets anders is overeengekomen, geldt garantie alleen bij normaal gebruik en normaal onderhoud.
208    Garantie geldt slechts bij normale omstandigheden. Hieronder wordt ondermeer verstaan: het zorgen van voldoende luchtvochtigheid in de atmosfeer, het niet blootstellen aan te grote vochtigheid of droogte, koude, hitte enzovoort.

Artikel 21  Reclame.
211    Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Bruining Interieur terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
212    Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Bruining Interieur wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
213    Bruining Interieur dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
214    Indien de reclame naar het oordeel van Bruining Interieur juist is, zal Bruining Interieur hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen.

Artikel 22  Aansprakelijkheid.
221    Bruining Interieur is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf, houtaantastende schimmels, houtaantastend ongedierte en dergelijke;
e. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
222    Bruining Interieur is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Bruining Interieur of van hen, die door Bruining Interieur te werk zijn gesteld op de aan Bruining Interieur opgedragen werk(en).
223    Bruining Interieur zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
224    Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Bruining Interieur.
225    Bruining Interieur aanvaardt bij offerte geen verantwoordelijkheid voor en door of namens de opdrachtgever uitgewerkte ontwerpen, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van aftimmering en, maten en materialen
226    Ingeval van opdracht neemt Bruining Interieur bij ontwerpen, die hij niet zelf heeft gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de juiste montage en voor de deugdelijkheid van de gebezigde materialen; zulks echter niet voor die onderdelen, waarvoor in de aanvraag uitdrukkelijk een bepaald merk of behandeling van materialen is voorgeschreven.
227    Stelt de opdrachtgever materiaal of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan is Bruining Interieur verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage, echter nimmer voor de materialen of onderdelen zelf. Bruining Interieur in niet aansprakelijk voor schade door dood of lichamelijk letsel, gevolgschade of schade uit enige andere hoofde, die verband houdt met de (ondeugdelijkheid van ) de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde materialen of onderdelen voor verdere verwerking of montage, ongeacht verwerking of bewerking daarvan door Bruining Interieur of derden. De opdrachtgever vrijwaart Bruining Interieur geheel tegen alle afspraken tot vergoeding van schade van personeel van Bruining Interieur en/of derden, waaronder begrepen schade uit of ten gevolge van produktaansprakelijkheid.

Artikel 23  Overmacht.
231    Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Bruining Interieur of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Bruining Interieur, ex en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Bruining Interieur, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Bruining Interieur overmacht op, die Bruining Interieur ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
232    Bruining Interieur is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 24  Eigendomsvoorbehoud.
241    Zolang Bruining Interieur geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Bruining Interieur.
242    Bruining Interieur heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
243    Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 25  Wanprestatie en ontbinding.
251    Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Bruining Interieur ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
252    Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Bruining Interieur heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.
253    Bruining Interieur is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Bruining Interieur reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Bruining Interieur op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 26  Betaling.
261    Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
262    Bruining Interieur is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
263    Bruining Interieur is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
264    Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
265    Uit het enkele feit dat Bruining Interieur zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 27  Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Bruining Interieur, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt, voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.